• REKRUTACJA

     • Rekrutacja do klasy 1 Szkoły Podstawowej 2022/2023

     • Rekrutacja dzieci do klasy I szkoły podstawowej będzie przeprowadzona z zastosowaniem elektronicznego systemu naboru, który zapewnia obiektywny i całkowicie bezpieczny nabór na wszystkich etapach postępowania.

      Do klas I szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023 przyjmowane są:

      • dzieci 7-letnie (urodzone w 2015 roku),
      • dzieci 6-letnie (urodzone w 2016 roku) na wniosek rodziców pod warunkiem, że w roku szkolnym 2021/2022 korzystały z wychowania przedszkolnego albo posiadają opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

       

      Z mocy prawa do klasy 1 szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły. Rodzice tych dzieci nie logują się do elektronicznego systemu naboru, a jedynie składają w sekretariacie szkoły zgłoszenie do szkoły obwodowej na rok szkolny 2022/2023 wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania.

      Wzór zgłoszenia do szkoły obwodowej 2022/2023

      Wypełnione i podpisane zgłoszenie wraz z dołączonym do niego oświadczeniem o miejscu zamieszkania należy złożyć w sekretariacie szkoły do poniedziałku 7 marca 2022, do godz. 15:00.

      Granice obwodu Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Malborku:

      Agrestowa, Akacjowa, Boczna, Brukowa, Brzozowa, Bukowa, Ceglana, Cisowa, Czereśniowa, Dębowa, Działkowa, Głogowa, Główna, Jaśminowa, Jesionowa, Klonowa, Kościelna, Krzywa, Kwiatowa, Malinowa, Ogrodowa, Porzeczkowa, Różana, Ludwika Solskiego, Tczewska, Topolowa, Wałowa, Wierzbowa, Warsztatowa, Zamkowa, Żuławska.

      Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły

      Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie poprzez stronę internetową  www.malbork.podstawowe.vnabor.pl

      Rekrutacja do klas I szkół podstawowych  dla dzieci spoza obwodu rozpocznie się w dniu 8 marca 2022 r. o godzinie 9.00.

      Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z harmonogramem postępowania rekrutacyjnego dla dzieci spoza obwodu.

      Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi w uchwale Nr XXVII/240/2020 Rady Miasta Malborka z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Malbork, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

      KRYTERIA

      Kryteria wraz z liczbą punktów obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Malbork, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej:

      1) zamieszkanie kandydata na terenie Miasta Malborka – 8 pkt;

      2) kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej, spełniał obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, z którym szkoła tworzy zespół placówek oświatowych lub w oddziale przedszkolnym w szkole, do której ubiega się o przyjęcie – 6 pkt;

      3) rodzeństwo kandydata realizuje obowiązek szkolny w szkole lub wychowanie przedszkolne w przedszkolu, z którym szkoła tworzy zespół placówek oświatowych, lub obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole, do której kandydat ubiega się o przyjęcie – 5 pkt;

       4) miejsce pracy co najmniej jednego z rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek o przyjęcie – 4 pkt;

      5) członkowie rodziny kandydata wspomagający rodziców w opiece nad kandydatem w czasie kiedy rodzice pracują zawodowo/uczą się w systemie dziennym, mieszkają w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek – 2 pkt.

      W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego kandydata, pierwszeństwo w przyjęciu przysługuje kandydatom zamieszkałym na terenie Miasta Malborka.

      Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców dziecka. 

      O przyjęciu dziecka do klasy I szkoły podstawowej nie decyduje kolejność zgłoszeń.

      Rodzice 
      wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w elektronicznym systemie naboru, drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go wraz z załącznikami w szkole pierwszego wyboru; 

      w przypadku braku możliwości korzystania z komputera z dostępem do Internetu rodzice pobierają wniosek w dowolnej szkole, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają go wraz z załącznikami w szkole pierwszego wyboru. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły.

      WAŻNE! Podpisy obojga rodziców dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym i są bezwzględnie wymagane.

      W przypadku akceptacji wniosku, odrzucenia wniosku, kwalifikacji i przyjęcia kandydata, a także akceptacji zgłoszenia obwodowego i odrzucenia zgłoszenia obwodowego rodzice będą powiadamiani mailowo oraz poprzez kontakt rodzica z placówką pierwszego wyboru lub logując się na stronie elektronicznej rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla rodziców.

      Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

      Komisja rekrutacyjna: 

      • przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu, 
      • podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 

      Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do klasy 1 szkoły podstawowej znajdują się na stronie Urzędu MIasta: Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych