• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

    • DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

    • Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Malborku

     Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Malbolku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Malborku.

     • Data publikacji strony internetowej:
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-29

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Treści niedostępne

     • Zamieszczone treści w dokumentach udostępnionych na stronie www nie są w pełni dostępne cyfrowo.

     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     • Deklarację sporządzono dnia:
     • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Krzysztof Keński
     • E-mail: szkola65@o2.pl
     • Telefon: (0-55)272-20-35

     Każdy ma prawo:

     • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

     Żądanie musi zawierać:

     • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
     • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
     • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

     Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

     Skargi i odwołania

     Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

     • Organ nadzorujący: Organ prowadzący szkołę: Miasto Malbork
     • Adres: 82-200 Malbork, Plac Słowiański 5
     • E-mail: magistrat@um.malbork.pl
     • Telefon: +48 (55) 629 04 00

     Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

     Szkoła Podstawowa Nr 6 im Jana Kochanowskiego w Malborku, ul. Tczewska 13 82-200 Malbork. Budynek szkoły składa się z 2 części. Jedna część- zabytkowa, składa się z 3 kondygnacji. Wejście do tej części jest z podjazdem dla osób 
     niepełnosprawnych. Nie posiada windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Sekretariat mieści się na wysokim parterze, do którego prowadzą schody. Nie ma podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Do każdej osoby z 
     niepełnosprawnością, po zgłoszeniu się do sekretariatu zostanie skierowany pracownik, który zapewni odpowiednie wsparcie w załatwieniu sprawy. Do obu części budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Do tej części budynku jest 5 wejść z czego 1 dostosowane jest do osób niepełnosprawnych. Dla osób niepełnosprawnych dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze w tym sala gimnastyczna. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W obu budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie braila.