• REKRUTACJA

     • Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

     • Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork będzie przeprowadzony z zastosowaniem elektronicznego systemu naboru, który zapewnia obiektywny i całkowicie bezpieczny nabór na wszystkich etapach postępowania.

      Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie poprzez stronę internetową www.malbork.przedszkola.vnabor.pl

      Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się w dniu 8 marca 2022 r. o godzinie 9.00.

      Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2016 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

      Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082).

      Kontynuacja wychowania przedszkolnego przez dzieci uczęszczające oddziału przedszkolnego w bieżącym roku szkolnym (2021/2022)

      Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, nie logują się do elektronicznego systemu naboru, a jedynie składają pisemną deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 w placówce, do której uczęszcza dziecko.

      Wzór Deklaracji Kontynuacji Wychowania Przedszkolnego w 2022/2023

      WAŻNE! Deklarację prosimy złożyć w sekretariacie szkoły do poniedziałku 7 marca do godziny 15:00.

      Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego dla nowych kandydatów do oddziału przedszkolnego.

      Najważniejsze daty znajdą państwo w Harmonogramie postępowania rekrutacyjnego

      Rodzice:

      • wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w elektronicznym systemie naboru VULCAN, drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go wraz z załącznikami  w sekretariacie szkoły;
      • w przypadku braku możliwości korzystania z komputera z dostępem do Internetu rodzice pobierają wniosek w sekretariacie szkoły, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają go wraz z załącznikami w szkole. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły.

      UWAGA! Podpisy obojga rodziców dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym i są bezwzględnie wymagane. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

      W przypadku akceptacji wniosku, odrzucenia wniosku, kwalifikacji i przyjęcia kandydata rodzice będą powiadamiani przez pracowników sekretariatu (kontakt mailowy i telefoniczny) lub logując się na stronie elektronicznej rekrutacji do przedszkoli dla rodziców.

      Kryteria rekrutacyjne

      Kryteria główne (tzw. „ustawowe”) – brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego (tj. w pierwszej kolejności); określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082):

      • wielodzietność rodziny kandydata (oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),
      • niepełnosprawność kandydata,
      • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
      • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
      • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
      • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
      • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

      Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów ustawowych:

      • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wielodzietności rodziny - należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci - art. 4 pkt 42 ustawy Prawo oświatowe);
      • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.    o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 573);
      • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu dziecka wspólnie z jego rodzicem (samotne wychowywanie dziecka - należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem - art. 4 pkt 43 ustawy Prawo oświatowe);
      • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 821).

      Więcej informacji dotyczących rekrutacji do oddziału przedszkolnego znajdą Państwo na stronie Urzędu Miasta na stronie Urzędu Miasta