• REKRUTACJA

     • Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

     • Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork będzie przeprowadzony z zastosowaniem elektronicznego systemu naboru, który zapewnia obiektywny i całkowicie bezpieczny nabór na wszystkich etapach postępowania.

      Rekrutacja elektroniczna odbywać się będzie poprzez stronę internetową

      www.malbork.przedszkola.vnabor.pl

      Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie się w dniu 5 marca 2024 r. o godzinie 9.00.

      W dniu 4 marca 2024 r. strona internetowa będzie dostępna wyłącznie celem zapoznania się z ofertą przedszkoli i szkół podstawowych.

       

      Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2018 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.

      Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 900 z późn. zm.).

       

      Kontynuacja wychowania przedszkolnego
      przez dzieci uczęszczające oddziału przedszkolnego w bieżącym roku szkolnym (2023/2024)

       

      Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, nie logują się do elektronicznego systemu naboru, a jedynie składają pisemną deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025 w placówce, do której uczęszcza dziecko.

      Wzór Deklaracji Kontynuacji Wychowania Przedszkolnego w 2024/2025

      Wzór Deklaracji Kontynuacji Wychowania Przedszkolnego w 2024/2025 (wersja edytowalna)

       

      WAŻNE! Deklarację prosimy złożyć w sekretariacie szkoły do poniedziałku 4 marca 2024 do godziny 15:00.

       

      Prowadzenie postępowania rekrutacyjnego
      dla nowych kandydatów do oddziału przedszkolnego.

       

      Rekrutacja do oddziału przedszkolnego dla nowych kandydatów prowadzona będzię zgodnie z Zasadami rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Malbork na rok szkolny 2024/2025 w oparciu o Kryteria naboru i Harmonogram rekrutacji

       

      Rodzice:

      • wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka w elektronicznym systemie naboru VULCAN, drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go wraz z załącznikami  w sekretariacie szkoły;
      • w przypadku braku możliwości korzystania z komputera z dostępem do Internetu rodzice pobierają wniosek w sekretariacie szkoły, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają go wraz z załącznikami w szkole. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego dyrektor szkoły.

       

      UWAGA! Podpisy obojga rodziców dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym i są bezwzględnie wymagane. Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.

       

      W przypadku akceptacji wniosku, odrzucenia wniosku, kwalifikacji i przyjęcia kandydata rodzice będą powiadamiani przez pracowników sekretariatu (kontakt mailowy i telefoniczny) lub logując się na stronie elektronicznej rekrutacji do przedszkoli dla rodziców.