• REKRUTACJA

     • Wyniki rekrutacji

       

      Oddział przedszkolny

      Liczba miejsc: 25

      Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej (publikacja listy: 21.06.2022)

      Pobierz listę przyjętych i nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego w rekrutacji uzupełniającej

       

      Lista kandydatów zakwalfikowanych i niezakwalifkowanych do przyjęcia w rekrutacji uzupełniającej (publikacja listy: 13.06.2022, godz. 11:00)

      Pobierz listę zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej - oddział przedszkolny

      Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia (publikacja listy: 13 kwietnia 2022, do godz. 13:00) - Pobierz listę zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

      Wyniki rekrutacji można sprawdzić w placówce pierwszego wyboru lub logując się na stronie elektronicznej rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dla rodziców.

      Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Termin złożenia potwierdzenia woli zapisu - do 20 kwietnia 2022 do godz. 15:00.

      Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia
      i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości:

      listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola/szkoły Pobierz listę przyjętych i nieprzyjętych (publikacja listy: 22 kwietnia 2022, do godz. 13:00)

       

      Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą: 

      -     wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

      -     wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

      -     na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

       

      Klasa 1 Szkoły Podstawowej

      Liczba miejsc: 25

      Liczba miejsc przeznaczonych dla dzieci z obwodu: 20

      Liczba miejsc do naboru: 5

       

      Dzieci z obwodu szkoły nie podlegają zasadom rekrutacji i przyjmowane są do szkoły z urzędu. Wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, których rodzice lub opiekunowie prawni złożyli w odpowiednim terminie zgłoszenia, zostały przyjęte do klasy pierwszej.

      Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, które zostały:

       

      UWAGA! Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane do dnia 20.04.2022 do godz. 15.00

      Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu, 

       

      Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:  

      - wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych; 

      - wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia; 

      - na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.