• REKRUTACJA

     • Wyniki rekrutacji na rok 2024/2025

       

      Oddział przedszkolny

      Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia zostaną opublikowane 05.04.2024 do godz. 13.00.

      Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu/szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Termin złożenia potwierdzenia woli zapisu - do 12.04.2024 do godz. 15.00

      Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola/szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu oraz podaje do publicznej wiadomości:

      Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola opublikowana zostanie 16.04.2024 do godz. 13.00.

      Wyniki rekrutacji można sprawdzić w placówce pierwszego wyboru lub logując się na stronie elektronicznej rekrutacji do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej dla rodziców.

      Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą: 

      -     wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

      -     wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

      -     na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

       

      Klasa 1 Szkoły Podstawowej

      Liczba miejsc: 25

       

      Dzieci z obwodu szkoły nie podlegają zasadom rekrutacji i przyjmowane są do szkoły z urzędu. Wszystkie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, których rodzice lub opiekunowie prawni złożyli w odpowiednim terminie zgłoszenia, zostały przyjęte do klasy pierwszej.

      Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, które zostały:

      • zakwalifikowane lub niezakwalifikowane do dalszego etapu rekrutacji - publikacja listy: 05.04.2024 do godz. 13.00.

       

      UWAGA! Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane do 12.04.2024 do godz. 15.00

      Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do szkoły, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu, 

      • przyjęte i nieprzyjęte do szkoły - publikacja listy: 16.04.2024 do godz. 13.00.

       

      Wyniki rekrutacji można sprawdzić w placówce pierwszego wyboru lub logując się na stronie elektronicznej rekrutacji do szkoły podstawowej dla rodziców.

       

      Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte, mogą:  

      - wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do szkoły w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych; 

      - wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia; 

      - na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.